Svensk thesaurus          Begreppsklasser          Ordregister          Hjälp          Ordböcker          Språk          Kontakt

Sök i thesaurusen

 

 

Begreppsklasser

 

Den fullständiga thesaurusen är indelad i drygt 1000 begreppsklasser. En kommenterad översikt över hela begreppsklassystemet finns här.A Abstrakta relationer

I Existens

1 Tillvaro (även Levande och döda ord)

2 Intighet

3 Verklighet

4 Overklighet

5 Inre väsen

6 Yttre väsen

7 Tillstånd

8 Omständighet

II Samband

9 Samhörighet

10 Saknad av samhörighet

11 Frändskap

12 Ömsesidighet

13 Identitet

14 Motsats

15 Likformighet

16 Åtskillnad

17 Likhet

18 Olikhet

19 Eftergörande

20 Ursprunglighet

20½ Modifikation

21 Avbild

22 Förebild

23 Samstämmighet

24 Skiljaktighet

III Storlek

25 Kvantitet

26 Grad

27 Jämnhet

28 Ojämnhet

29 Mellangrad

30 Utjämning

31 Betydenhet

32 Obetydlighet

33 Överlägsenhet

34 Underlägsenhet

35 Tilltagande

36 Avtagande

37 Vidfogning

38 Frånskiljning

39 Tillägg

40 Återstod

41 Blandning

42 Omängdhet

43 Förbindelse

44 Söndring

45 Förbindelsemedel

46 Sammanhållning

47 Löshet

48 Hopsmältning

49 Splittring

50 Helhet

51 Del

52 Fullständighet

53 Ofullständighet

54 Inbegrepp

55 Avskildhet

56 Huvuddel

57 Smådel

IV Ordning

58 Ordning

59 Oordning

60 Reglering

61 Rubbning

62 Förhand

63 Efterhand

64 Föregångare

65 Efterföljare

66 Början (även Levande och döda ord)

67 Slut (även Levande och döda ord)

68 Mitt

69 Sammanhang

70 Avbrott

71 Ståndpunkt

72 Samling

73 Spridning

74 Samlingspunkt

75 Klass

76 Omfattning

77 Uteslutning

78 Allmännelighet

79 Särskildhet

80 Enhetlighet

81 Månggestaltning

82 Överensstämmelse

83 Avvikelse

V Antal

84 Talförhållande

85 Räkning

86 Förteckning

87 Ental

88 Beledsagning

89 Tvåtal

90 Fördubbling

91 Tudelning

92 Tretal

93 Tredubbling

94 Tredelning

95 Fyrtal

96 Fyrdubbling

97 Fyrdelning

98 Femtal och däröver

99 Femdelning osv.

100 Flerhet

100½ Minus

101 Noll

102 Mängd

103 Fåtal

104 Upprepning

105 Otalighet

VI Tid

106 Tid

107 Aldrig

108 Period

109 Fortgång

110 Långvarighet

111 Kortvarighet

112 Beständighet

113 Plötslighet

114 Tidsberäkning

115 Otid

116 Prioritet

117 Posterioritet

118 Nutid

119 Dåtid

120 Samtidighet

121 Framtid

122 Förtid

123 Nytt

124 Gammalt

125 Morgon

125½ Dag

126 Afton

126½ Natt

127 Ungdom

128 Ålderdom

129 Barndom

130 Åldring

131 Manbarhet

132 Tidighet

133 Senhet

134 Läglighet

135 Oläglighet

136 Vanlighet

137 Ovanlighet

138 Regelbundenhet

139 Oregelbundenhet

VII Förändring

140 Föränderlighet

141 Oföränderlighet

142 Avstannande

143 Fortsättning

144 Övergång

145 Återgång

146 Omstörtning

147 Substituering

148 Utbyte

149 Ombytlighet

150 Varaktighet

151 Tidsförhållande

152 Bestämmelse

VIII Orsak

153 Grund

154 Följd

155 Orsakssammanhang

156 Oberäknelighet

157 Förmåga

158 Oförmåga

159 Styrka

160 Svaghet

161 Alstring

162 Förstöring

163 Förnyelse

164 Alstrare

165 Förstörare

166 Härkomst

167 Efterkommande

168 Fruktbarhet

169 Ofruktbarhet

170 Kraftmedel

171 Kraftyttring

172 Tröghet

173 Våldsamhet

174 Måttfullhet

175 Inflytande

175½ Oansenlighet

176 Benägenhet

177 Bundenhet

178 Samverkan

179 Motverkan

B Rum

I Rumsbegrepp

180 Utsträckning

180½ Saknad av utsträckning

181 Region

182 Plats

183 Läge

184 Lägebestämning

185 Lägeförändring

186 Tillstädesvaro

187 Frånvaro

188 Innevånare

189 Tillhåll

190 Innehåll

191 Inrymningsplats

II Dimension

192 Storhet

193 Litenhet

194 Utvidgning

195 Hopkrympning

196 Avstånd

197 Närhet

198 Mellanrum

199 Anslutning

200 Längd

201 Korthet

202 Vidd

203 Smalhet

204 Utplattning

205 Trådformighet

206 Höjning

207 Sänkning

208 Djup

209 Grundhet

210 Topp

211 Botten

212 Lodräthet

213 Vågräthet

214 Vidhängning

215 Stöd

216 Parallellism

217 Lutning

218 Omläggning

219 Korsning

220 Utsida

221 Insida

222 Medelpunkt

223 Täckning

224 Fyllning

225 Påklädsel

226 Avklädsel

227 Omgivning

228 Mellanläge

229 Inneslutning

230 Gränslinje

231 Utkant

232 Infattning

233 Råmärke

234 Framsida

235 Baksida

236 Sidoläge

237 Motsättning

238 Höger

239 Vänster

III Form

240 Form

241 Formlöshet

242 Formfulländning

243 Formvidrighet

244 Hakformighet

245 Krökning

246 Rakhet

247 Kretsform

248 Slingring

249 Trindhet

250 Utsvällning

251 Släthet

252 Fördjupning

253 Skärpa

254 Trubbighet

255 Glatthet

256 Skrovlighet

257 Utskärning

258 Vikning

259 Räffling

260 Öppning

261 Stängning

262 Genomborrningsverktyg

263 Tilltäppningsmedel

IV Rörelse

264 Rörelse

265 Orörlighet

266 Fortskäffning landvägen

267 Fortskaffning sjöledes eller i luften

268 Vägfarande

269 Sjöfarande och luftseglare

270 Överföring

271 Fortskaffare

272 Fordon

273 Fartyg

274 Snabbhet

275 Långsamhet

276 Pådrivning

277 Tillbakadrivning

278 Riktning

279 Snedd

280 Försteg

281 Följe

282 Framåtskridande

283 Tillbakagång

284 Framdrivning

285 Dragning

286 Närmande

287 Avlägsnande

288 Attraktion

289 Repulsion

290 Konvergens

291 Divergens

292 Ankomst

293 Avgång

294 Inträde

295 Utträde

296 Inrymning

297 Fördrivning

298 Förtäring

299 Uttömning

300 Inskjutning

301 Utdrivning

302 Genomgång

303 Överskridande

304 Efterblivenhet

305 Uppgång

306 Nedgång

307 Lyftning

308 Nedtryckning

309 Hoppning

310 Nedstörtning

311 Kroklinje

312 Kretsning

313 Upprullning

314 Svängning

315 Skakning

C Materia

I Grundbegrepp

316 Kroppslighet

317 Okroppslighet

318 Värld

319 Tyngd

320 Lätthet

II Oorganisk materia

321 Täthet

...

III Organisk materia

357 Organism

358 Oorganiskhet

359 Liv

359½ Kropp

360 Död

361 Dödande

362 Lik

363 Begravning

364 Djurriket

365 Växtriket

366 Djur

367 Växt

368 Zoologi

369 Botanik

370 Djurskötsel

371 Jordbruk

372 Människa

373 Mankön

374 Kvinnokön

375 Känslighet

376 Okänslighet

377 Njutning

378 Kval

379 Vidröring

380 Känsel

381 Känselbedövning

382 Värme

383 Köld

384 Uppvärmning

385 Avkylning

386 Värmeapparat

387 Kylapparat

388 Brännmaterial

389 Värmemätare

390 Smaksinne

391 Faddhet

392 Smakstyrka

393 Kryddning

394 Smaklighet

395 Osmaklighet

396 Sötma

397 Strävhet i smak

398 Lukt

399 Luktlöshet

400 Vällukt

401 Stank

402 Ljud

403 Ljudlöshet

404 Ljudstyrka

405 Ljudsvaghet

406 Ljudstöt

407 Ljudupprepning

408 Klang

409 Klanglöshet

410 Väsljud

411 Människoröst

412 Djurläte

413 Välljud

414 Missljud

415 Musik

416 Musiker

417 Tonverktyg

418 Hörsel

419 Dövhet

420 Ljus

421 Mörker

422 Dunkel

423 Ljuskälla

424 Skugga

425 Genomskinlighet

426 Ogenomskinlighet

427 Halvgenomskinlighet

428 Färg

429 Färglöshet

 ...

D Tanke

450 Förnuft

...

E Vilja

600 Vilja

601 Ofrivillighet

602 Villighet

603 Ovillighet

604 Beslutsamhet

605 Obeslutsamhet

606 Orubblighet

607 Obeständighet

608 Nyck

609 Val

610 Avslag

...

696 Rådsförsamling

...

F Känsla

...

922 Rätt

923 Orätt

...

 

Detta är en testsida för en kommande webbtjänst. Funktionerna för sökning och länkning är ännu inte i full drift.

 © 2008-2009 Sven Lange och Lars Törnqvist. Uppdaterad 2009-12-13.